Kiosk hướng dẫn thủ tục Kiosk hướng dẫn thủ tục

Thủ tục thành lập khu phố mới, ấp mới

Thêm mới lĩnh vực
Thêm mới loại hồ sơ
 • Chọn lĩnh vực
 • Chính quyền địa phương
 • Đường bộ
 • Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
 • Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
 • Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế
 • Văn hóa cơ sở
 • Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
 • Tiêu chuẩn nhà giáo, CBQL
 • Quy chế tuyển sinh
 • Hệ thống văn bằng chứng chỉ
 • Tôn giáo
 • Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước
 • Đấu thầu
 • Quản lý ngân sách nhà nước
 • Đất đai
 • Môi trường
 • Hộ tịch
 • Thi đua Khen thưởng
 • Tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ
 • Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
 • Thành lập và phát triển doanh nghiệp
 • Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
 • Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
 • Xây dựng
 • Quy hoạch kiến trúc đô thị
 • Chứng thực
 • Hòa giải ở cơ sở
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước trong Quản lý hành chính
 • Giải quyết Khiếu nại, tố cáo
 • Đất đai (VPĐKĐĐ CN HBC)
 • An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
 • Lao động - Tiền lương
 • Bảo trợ xã hội
 • Người có công
 • Gia đình
 • Thư viện
 • Nhà, đất
 • Công sản
 • Cán bộ, công chức
 • Tiếp công dân
 • Phát triển nông thôn
 • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
 • Quản lý đầu tư công
 • Nhà ở
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Bảo vệ chăm sóc trẻ em
 • Lĩnh vực Đất Đai (Cấp Huyện)
 • Lĩnh vực Đất Đai (Chi nhánh VPĐKĐĐ)
 • TIẾP NHẬN PAKN VỀ QĐHC
 • Thông tin cần biết
 • Hạ tầng giao thông
Chỉnh sửa lĩnh vực
STT
Tên công ty
Mô tả
Sửa
Xóa
1
Chính quyền địa phương
2
Đường bộ
3
Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
4
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
5
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế
6
Văn hóa cơ sở
7
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
8
Tiêu chuẩn nhà giáo, CBQL
9
Quy chế tuyển sinh
10
Hệ thống văn bằng chứng chỉ
11
Tôn giáo
12
Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước
13
Đấu thầu
14
Quản lý ngân sách nhà nước
15
Đất đai
16
Môi trường
17
Hộ tịch
18
Thi đua Khen thưởng
19
Tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ
20
Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
21
Thành lập và phát triển doanh nghiệp
22
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
23
Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
24
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
25
Xây dựng
26
Quy hoạch kiến trúc đô thị
27
Chứng thực
28
Hòa giải ở cơ sở
29
Phổ biến, giáo dục pháp luật
30
Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước trong Quản lý hành chính
31
Giải quyết Khiếu nại, tố cáo
KNTC
32
Đất đai (VPĐKĐĐ CN HBC)
33
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
34
Lao động - Tiền lương
35
Bảo trợ xã hội
36
Người có công
37
Gia đình
38
Thư viện
39
Nhà, đất
40
Công sản
41
Cán bộ, công chức
42
Tiếp công dân
43
Phát triển nông thôn
44
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
45
Quản lý đầu tư công
46
Nhà ở
47
Giáo dục nghề nghiệp
48
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
49
Lĩnh vực Đất Đai (Cấp Huyện)
50
Lĩnh vực Đất Đai (Chi nhánh VPĐKĐĐ)
51
TIẾP NHẬN PAKN VỀ QĐHC
52
Thông tin cần biết
ttcb
53
Hạ tầng giao thông
Chỉnh sửa lĩnh vực
Xóa lĩnh vực


Chắc chắn muốn xóa lĩnh vực??

Chỉnh sửa loại hồ sơ
 • Chon lĩnh vực
 • Chính quyền địa phương
 • Đường bộ
 • Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
 • Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
 • Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế
 • Văn hóa cơ sở
 • Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
 • Tiêu chuẩn nhà giáo, CBQL
 • Quy chế tuyển sinh
 • Hệ thống văn bằng chứng chỉ
 • Tôn giáo
 • Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước
 • Đấu thầu
 • Quản lý ngân sách nhà nước
 • Đất đai
 • Môi trường
 • Hộ tịch
 • Thi đua Khen thưởng
 • Tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ
 • Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
 • Thành lập và phát triển doanh nghiệp
 • Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
 • Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
 • Xây dựng
 • Quy hoạch kiến trúc đô thị
 • Chứng thực
 • Hòa giải ở cơ sở
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước trong Quản lý hành chính
 • Giải quyết Khiếu nại, tố cáo
 • Đất đai (VPĐKĐĐ CN HBC)
 • An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
 • Lao động - Tiền lương
 • Bảo trợ xã hội
 • Người có công
 • Gia đình
 • Thư viện
 • Nhà, đất
 • Công sản
 • Cán bộ, công chức
 • Tiếp công dân
 • Phát triển nông thôn
 • Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
 • Quản lý đầu tư công
 • Nhà ở
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Bảo vệ chăm sóc trẻ em
 • Lĩnh vực Đất Đai (Cấp Huyện)
 • Lĩnh vực Đất Đai (Chi nhánh VPĐKĐĐ)
 • TIẾP NHẬN PAKN VỀ QĐHC
 • Thông tin cần biết
 • Hạ tầng giao thông
STT
Tên loại hồ sơ
Mô tả
Sửa
Xóa
Chưa có loại hồ sơ
Chỉnh sửa loại hồ sơ
Xóa loại hồ sơ


Chắc chắn muốn xóa loại hồ sơ??