Kiosk hướng dẫn thủ tục Kiosk hướng dẫn thủ tục

21. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
23. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
25. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
26. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
31. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
32. Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
42. Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
68. Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
69. Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới
71. Bố trí ổn định dân cư trong huyện
73. Hỗ trợ dự án liên kết
75. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
81. Thủ tục cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
82. Cấp giấy phép bán lẻ rượu
22. Thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
24. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
41. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
48. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
49. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
51. Đăng ký hợp tác xã
55. Đăng ký khi hợp tác xã tách
58. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
132. Đăng ký chấm dứt giám hộ
133. Đăng ký Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
136. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
140. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
27. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
28. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
29. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
30. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại
33. Đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
34. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
35. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
37. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
36. Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
142. Công nhận Ban vận động thành lập hội
153. Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
38. Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
39. Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
40. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
53. Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
54. Đăng ký khi hợp tác xã chia
56. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
57. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
59. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
60. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
61. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
62. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
65. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
67. Công nhận Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
43. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
44. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
45. Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp
46. Liên thông đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế
47. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
50. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
52. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
63. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
91. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
92. Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
98. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
99. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
146. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất
149. Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
150. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
64. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
143. Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường cấp huyện
144. Phê duyệt Điều lệ hội
145. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
151. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
66. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
70. Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
74. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng
77. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
72. Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
76. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
78. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
88. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
89. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
94.Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
95. Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
104. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (Thủ tục cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị)
105. Cấp bản sao từ sổ gốc
155. Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng, công trình quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).
79. Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
80. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
83. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu
85. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
87. Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
93. Di chuyển hài cốt liệt sĩ
96. Cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
97. Quy trình công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
102. Bán tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
103. Điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
156. Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình còn lại không theo tuyến không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng, công trình quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động)
84. Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
86. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
90. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cảu cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
3. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
6. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
7. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
10. Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
11.Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
12. Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
100. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội quận, huyện
101. Thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
9. Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
13. Thủ tục công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
15. Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng)
106. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
8. Thủ tục công nhận “Khu phố văn hóa” hàng năm
107. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
108. Chứng thực chữ ký Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
110. Chứng thực di chúc
14. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
16. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
109. Chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính scáh đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
111. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là động sản
113. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
17. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
112. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
114. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
115. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
18. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
19. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
116. Đăng ký khai sinh
119. Đăng ký nhận cha, mẹ, con
121. Đăng ký lại khai sinh
122. Đăng ký lại khai tử
129. Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
130. Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi trong nước
131. Đăng ký giám hộ
134. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
135. Cấp bản sao trích lục hộ tịch
137. Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
154. Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
160. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
163. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng
164. Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện.
20. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
117. Đăng ký khai tử
118. Đăng ký kết hôn
120. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
123. Đăng ký lại kết hôn
124. Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
125. Đăng ký khai sinh lưu động
126. Đăng ký khai tử lưu động
127. Đăng ký kết hôn lưu động
128. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
138. Liên thông đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú
139. Đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
141. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
147. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
148. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
152. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
157. Cấp lại Giấy phép xây dựng
158. Gia hạn Giấy phép xây dựng
159. Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời
161. Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
162. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện
165. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện.

Thêm mới lĩnh vực
Thêm mới loại hồ sơ
 • Chọn lĩnh vực
 • Danh mục Quy định nội bộ
 • Quyết Định Của UBND TPHCM Về TTHC
 • I. An Toàn Thực Phẩm
 • II. Bảo Trợ Xã Hội
 • III. Bồi Thường Nhà Nước
 • IV. Cán Bộ Công Chức
 • V. Xây Dựng
 • VI. Chính Quyền Địa Phương
 • VII. Chính Sách Có Công
 • VIII. Chứng Thực
 • IX. Công Nghiệp Tiêu Dùng
 • X. Công Sản
 • XI. Đất Đai
 • XII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
 • XIII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu
 • XIV. Gia Đình
 • XV. Giáo Dục Và Đào Tạo
 • XVI. Hộ Tịch
 • XVII. Khám Bệnh Chữa Bệnh
 • XVIII. Khiếu Nại Tố Cáo
 • XIX. Lao Động - Tiền Lương
 • XX. Lao Động Tiền Lương
 • XXI. Lưu Thông Hàng Hóa Trong Nước
 • XXII. Nhà Ở
 • XXIII. Phát Triển Nông Thôn
 • XXIV. Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
 • XXV. Quy Hoạch
 • XXVI. Thành Lập Và Hoạt Động Hộ Kinh Doanh
 • XXVII. Lĩnh Vực Thành Lập Và Hoạt Động Của Hợp Tác Xã
 • XXVIII. Thi Đua Khen Thưởng
 • XXX. Tổ Chức Phi Chính Phủ
 • XXIX. Thư Viện
 • XXXI. Tôn Giáo
 • XXXII. Văn Hóa Cơ Sở
 • XXXIII. Phòng Y Tế
Chỉnh sửa lĩnh vực
STT
Tên công ty
Mô tả
Sửa
Xóa
1
Danh mục Quy định nội bộ
XXXI
2
Quyết Định Của UBND TPHCM Về TTHC
Quyết Định Của UBND TPHCM Về TTHC
3
I. An Toàn Thực Phẩm
I. An Toàn Thực Phẩm
4
II. Bảo Trợ Xã Hội
II. Bảo Trợ Xã Hội
5
III. Bồi Thường Nhà Nước
III. Bồi Thường Nhà Nước
6
IV. Cán Bộ Công Chức
IV. Cán Bộ Công Chức
7
V. Xây Dựng
V. Xây Dựng
8
VI. Chính Quyền Địa Phương
VI. Chính Quyền Địa Phương
9
VII. Chính Sách Có Công
VII. Chính Sách Có Công
10
VIII. Chứng Thực
VIII. Chứng Thực
11
IX. Công Nghiệp Tiêu Dùng
IX. Công Nghiệp Tiêu Dùng
12
X. Công Sản
X. Công Sản
13
XI. Đất Đai
XI. Đất Đai
14
XII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
XII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
15
XIII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu
XIII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu
16
XIV. Gia Đình
XIV. Gia Đình
17
XV. Giáo Dục Và Đào Tạo
XV. Giáo Dục Và Đào Tạo
18
XVI. Hộ Tịch
XVI. Hộ Tịch
19
XVII. Khám Bệnh Chữa Bệnh
XVII. Khám Bệnh Chữa Bệnh
20
XVIII. Khiếu Nại Tố Cáo
XVIII. Khiếu Nại Tố Cáo
21
XIX. Lao Động - Tiền Lương
XIX. Lao Động - Tiền Lương
22
XX. Lao Động Tiền Lương
XX. Lao Động Tiền Lương
23
XXI. Lưu Thông Hàng Hóa Trong Nước
XXI. Lưu Thông Hàng Hóa Trong Nước
24
XXII. Nhà Ở
XXII. Nhà Ở
25
XXIII. Phát Triển Nông Thôn
XXIII. Phát Triển Nông Thôn
26
XXIV. Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
XXIV. Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
27
XXV. Quy Hoạch
XXV. Quy Hoạch
28
XXVI. Thành Lập Và Hoạt Động Hộ Kinh Doanh
XXVI. Thành Lập Và Hoạt Động Hộ Kinh Doanh
29
XXVII. Lĩnh Vực Thành Lập Và Hoạt Động Của Hợp Tác Xã
XXVII. Lĩnh Vực Thành Lập Và Hoạt Động Của Hợp Tác Xã
30
XXVIII. Thi Đua Khen Thưởng
XXVIII. Thi Đua Khen Thưởng
31
XXX. Tổ Chức Phi Chính Phủ
XXX. Tổ Chức Phi Chính Phủ
32
XXIX. Thư Viện
XXIX. Thư Viện
33
XXXI. Tôn Giáo
XXXI. Tôn Giáo
34
XXXII. Văn Hóa Cơ Sở
XXXII. Văn Hóa Cơ Sở
35
XXXIII. Phòng Y Tế
XXXIII. Phòng Y Tế
Chỉnh sửa lĩnh vực
Xóa lĩnh vực


Chắc chắn muốn xóa lĩnh vực??

Chỉnh sửa loại hồ sơ
 • Chon lĩnh vực
 • Danh mục Quy định nội bộ
 • Quyết Định Của UBND TPHCM Về TTHC
 • I. An Toàn Thực Phẩm
 • II. Bảo Trợ Xã Hội
 • III. Bồi Thường Nhà Nước
 • IV. Cán Bộ Công Chức
 • V. Xây Dựng
 • VI. Chính Quyền Địa Phương
 • VII. Chính Sách Có Công
 • VIII. Chứng Thực
 • IX. Công Nghiệp Tiêu Dùng
 • X. Công Sản
 • XI. Đất Đai
 • XII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
 • XIII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu
 • XIV. Gia Đình
 • XV. Giáo Dục Và Đào Tạo
 • XVI. Hộ Tịch
 • XVII. Khám Bệnh Chữa Bệnh
 • XVIII. Khiếu Nại Tố Cáo
 • XIX. Lao Động - Tiền Lương
 • XX. Lao Động Tiền Lương
 • XXI. Lưu Thông Hàng Hóa Trong Nước
 • XXII. Nhà Ở
 • XXIII. Phát Triển Nông Thôn
 • XXIV. Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
 • XXV. Quy Hoạch
 • XXVI. Thành Lập Và Hoạt Động Hộ Kinh Doanh
 • XXVII. Lĩnh Vực Thành Lập Và Hoạt Động Của Hợp Tác Xã
 • XXVIII. Thi Đua Khen Thưởng
 • XXX. Tổ Chức Phi Chính Phủ
 • XXIX. Thư Viện
 • XXXI. Tôn Giáo
 • XXXII. Văn Hóa Cơ Sở
 • XXXIII. Phòng Y Tế
STT
Tên loại hồ sơ
Mô tả
Sửa
Xóa
Chưa có loại hồ sơ
Chỉnh sửa loại hồ sơ
Xóa loại hồ sơ


Chắc chắn muốn xóa loại hồ sơ??