Kiosk hướng dẫn thủ tục Kiosk hướng dẫn thủ tục

33. Quyết định 3745/QĐ-UBND(03/11/2021)
32. Quyết định số 2846/QĐ-UBND (07/8/2020)
1. Quyết Định Số 1955/QĐ-UBND (5/6/2020)
13. Quyết Định Số 6253/QĐ-UBND (29/11/2017)
11. Quyết Định Số 2700/QĐ-UBND (29/6/2018)
8. Quyết Định Số 2505/QĐ-UBND (13/6/2018)
7. Quyết Định Số 5543/QĐ-UBND (04/12/2018)
6. Quyết Định Số 1774/QĐ-UBND (02/05/2018)
5. Quyết Định Số 1637/QĐ-UBND (20/4/2018)
4. Quyết Định Số 453/QĐ-UBND (31/01/2019)
3. Quyết Định Số 281/QĐ-UBND (17/01/2019)
2. Quyết Định Số 1405/QĐ-UBND (27/4/2020)
10. Quyết Định Số 6038/QĐ-UBND (28/12/2018)
9. Quyết Định Số 2375/QĐ-UBND (04/06/2018)
12. Quyết Định Số 6440/QĐ-UBND (19/01/2017)
15. Quyết Định Số 290/QĐ-UBND (19/01/2017)
14. Quyết Định Số 4686/QĐ-UBND (01/9/2017)
18. Quyết Định Số 1235/QĐ-UBND (18/03/2016)
16. Quyết Định Số 875/QĐ-UBND (03/03/2016)
17. Quyết Định Số 1461/QĐ-UBND (26/03/2016)
23. Quyết Định Số 5595/QĐ-UBND (25/10/2016)
26. Quyết Định Số 611/QG-UBND (14/02/2017)
27. Quyết Định Số 3387/QG-UBND (29/6/2017)
24. Quyết Định Số 5032/QĐ-UBND (26/9/2016)
30. Quyết Định Số 5287/QG-UBND (10/10/2016)
19. Quyết Định Số 5456/QĐ-UBND (17/06/2016)
20. Quyết Định Số 3758/QĐ-UBND (21/7/2016)
21. Quyết Định Số 2103/QĐ-UBND (28/4/2016)
22. Quyết Định Số 3570/QĐ-UBND (11/7/2016)
25. Quyết Định Số 6070/QĐ-UBND (17/11/2017)
28. Quyết Định Số 6390/QG-UBND (11/12/2017)
29. Quyết Định Số 3493/QG-UBND (05/7/2017)
31. Quyết Định Số 6085/QĐ-UBND (19/11/2015)

Thêm mới lĩnh vực
Thêm mới loại hồ sơ
 • Chọn lĩnh vực
 • Quyết Định Của UBND TPHCM Về TTHC
 • I. An Toàn Thực Phẩm
 • II. Bảo Trợ Xã Hội
 • III. Bồi Thường Nhà Nước
 • IV. Cán Bộ Công Chức
 • V. Xây Dựng
 • VI. Chính Quyền Địa Phương
 • VII. Chính Sách Có Công
 • VIII. Chứng Thực
 • IX. Công Nghiệp Tiêu Dùng
 • X. Công Sản
 • XI. Đất Đai
 • XII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
 • XIII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu
 • XIV. Gia Đình
 • XV. Giáo Dục Và Đào Tạo
 • XVI. Hộ Tịch
 • XVII. Khám Bệnh Chữa Bệnh
 • XVIII. Khiếu Nại Tố Cáo
 • XIX. Lao Động - Tiền Lương
 • XX. Lao Động Tiền Lương
 • XXI. Lưu Thông Hàng Hóa Trong Nước
 • XXII. Nhà Ở
 • XXIII. Phát Triển Nông Thôn
 • XXIV. Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
 • XXV. Quy Hoạch
 • XXVI. Thành Lập Và Hoạt Động Hộ Kinh Doanh
 • XXVII. Lĩnh Vực Thành Lập Và Hoạt Động Của Hợp Tác Xã
 • XXVIII. Thi Đua Khen Thưởng
 • XXX. Tổ Chức Phi Chính Phủ
 • XXIX. Thư Viện
 • XXXI. Tôn Giáo
 • XXXII. Văn Hóa Cơ Sở
 • XXXIII. Phòng Y Tế
Chỉnh sửa lĩnh vực
STT
Tên công ty
Mô tả
Sửa
Xóa
1
Quyết Định Của UBND TPHCM Về TTHC
Quyết Định Của UBND TPHCM Về TTHC
2
I. An Toàn Thực Phẩm
I. An Toàn Thực Phẩm
3
II. Bảo Trợ Xã Hội
II. Bảo Trợ Xã Hội
4
III. Bồi Thường Nhà Nước
III. Bồi Thường Nhà Nước
5
IV. Cán Bộ Công Chức
IV. Cán Bộ Công Chức
6
V. Xây Dựng
V. Xây Dựng
7
VI. Chính Quyền Địa Phương
VI. Chính Quyền Địa Phương
8
VII. Chính Sách Có Công
VII. Chính Sách Có Công
9
VIII. Chứng Thực
VIII. Chứng Thực
10
IX. Công Nghiệp Tiêu Dùng
IX. Công Nghiệp Tiêu Dùng
11
X. Công Sản
X. Công Sản
12
XI. Đất Đai
XI. Đất Đai
13
XII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
XII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
14
XIII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu
XIII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu
15
XIV. Gia Đình
XIV. Gia Đình
16
XV. Giáo Dục Và Đào Tạo
XV. Giáo Dục Và Đào Tạo
17
XVI. Hộ Tịch
XVI. Hộ Tịch
18
XVII. Khám Bệnh Chữa Bệnh
XVII. Khám Bệnh Chữa Bệnh
19
XVIII. Khiếu Nại Tố Cáo
XVIII. Khiếu Nại Tố Cáo
20
XIX. Lao Động - Tiền Lương
XIX. Lao Động - Tiền Lương
21
XX. Lao Động Tiền Lương
XX. Lao Động Tiền Lương
22
XXI. Lưu Thông Hàng Hóa Trong Nước
XXI. Lưu Thông Hàng Hóa Trong Nước
23
XXII. Nhà Ở
XXII. Nhà Ở
24
XXIII. Phát Triển Nông Thôn
XXIII. Phát Triển Nông Thôn
25
XXIV. Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
XXIV. Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
26
XXV. Quy Hoạch
XXV. Quy Hoạch
27
XXVI. Thành Lập Và Hoạt Động Hộ Kinh Doanh
XXVI. Thành Lập Và Hoạt Động Hộ Kinh Doanh
28
XXVII. Lĩnh Vực Thành Lập Và Hoạt Động Của Hợp Tác Xã
XXVII. Lĩnh Vực Thành Lập Và Hoạt Động Của Hợp Tác Xã
29
XXVIII. Thi Đua Khen Thưởng
XXVIII. Thi Đua Khen Thưởng
30
XXX. Tổ Chức Phi Chính Phủ
XXX. Tổ Chức Phi Chính Phủ
31
XXIX. Thư Viện
XXIX. Thư Viện
32
XXXI. Tôn Giáo
XXXI. Tôn Giáo
33
XXXII. Văn Hóa Cơ Sở
XXXII. Văn Hóa Cơ Sở
34
XXXIII. Phòng Y Tế
XXXIII. Phòng Y Tế
Chỉnh sửa lĩnh vực
Xóa lĩnh vực


Chắc chắn muốn xóa lĩnh vực??

Chỉnh sửa loại hồ sơ
 • Chon lĩnh vực
 • Quyết Định Của UBND TPHCM Về TTHC
 • I. An Toàn Thực Phẩm
 • II. Bảo Trợ Xã Hội
 • III. Bồi Thường Nhà Nước
 • IV. Cán Bộ Công Chức
 • V. Xây Dựng
 • VI. Chính Quyền Địa Phương
 • VII. Chính Sách Có Công
 • VIII. Chứng Thực
 • IX. Công Nghiệp Tiêu Dùng
 • X. Công Sản
 • XI. Đất Đai
 • XII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư
 • XIII. Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu
 • XIV. Gia Đình
 • XV. Giáo Dục Và Đào Tạo
 • XVI. Hộ Tịch
 • XVII. Khám Bệnh Chữa Bệnh
 • XVIII. Khiếu Nại Tố Cáo
 • XIX. Lao Động - Tiền Lương
 • XX. Lao Động Tiền Lương
 • XXI. Lưu Thông Hàng Hóa Trong Nước
 • XXII. Nhà Ở
 • XXIII. Phát Triển Nông Thôn
 • XXIV. Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
 • XXV. Quy Hoạch
 • XXVI. Thành Lập Và Hoạt Động Hộ Kinh Doanh
 • XXVII. Lĩnh Vực Thành Lập Và Hoạt Động Của Hợp Tác Xã
 • XXVIII. Thi Đua Khen Thưởng
 • XXX. Tổ Chức Phi Chính Phủ
 • XXIX. Thư Viện
 • XXXI. Tôn Giáo
 • XXXII. Văn Hóa Cơ Sở
 • XXXIII. Phòng Y Tế
STT
Tên loại hồ sơ
Mô tả
Sửa
Xóa
Chưa có loại hồ sơ
Chỉnh sửa loại hồ sơ
Xóa loại hồ sơ


Chắc chắn muốn xóa loại hồ sơ??