Kiosk hướng dẫn thủ tục Kiosk hướng dẫn thủ tục

Thủ tục thành lập trường mầm non
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mầm non
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục mầm non
Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục trường mầm non
Thủ tục giải thể trường mầm non
Thủ tục thành lập trường tiểu học
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục trường tiểu học
Thủ tục giải thể trường tiểu học
Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở
Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại phường
Thủ tục đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại phường
Thủ tục giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại phường

Thêm mới lĩnh vực
Thêm mới loại hồ sơ
 • Chọn lĩnh vực
 • Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
 • Tiêu chuẩn nhà giáo, CBQL
 • Quy chế tuyển sinh
 • Hệ thống văn bằng chứng chỉ
 • Tôn giáo
 • Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước
 • Đấu thầu
 • Quản lý ngân sách nhà nước
 • Đất đai
 • Môi trường
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Hộ tịch
 • Thi đua Khen thưởng
 • Tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ
 • Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
 • Thành lập và phát triển doanh nghiệp
 • Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
 • Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
 • Xây dựng
 • Quy hoạch kiến trúc đô thị
 • Chứng thực
 • Hòa giải ở cơ sở
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước trong Quản lý hành chính
 • An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
 • Lao động - Tiền lương
 • Bảo trợ xã hội
 • Người có công
 • Gia đình
 • Thư viện
 • Nhà, đất
 • Công sản
 • Lĩnh vực Đất Đai (Cấp Huyện)
 • Lĩnh vực Đất Đai (Chi nhánh VPĐKĐĐ)
 • TIẾP NHẬN PAKN VỀ QĐHC
 • Thông tin cần biết
Chỉnh sửa lĩnh vực
STT
Tên công ty
Mô tả
Sửa
Xóa
1
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
2
Tiêu chuẩn nhà giáo, CBQL
3
Quy chế tuyển sinh
4
Hệ thống văn bằng chứng chỉ
5
Tôn giáo
6
Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước
7
Đấu thầu
8
Quản lý ngân sách nhà nước
9
Đất đai
10
Môi trường
11
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
12
Hộ tịch
13
Thi đua Khen thưởng
14
Tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ
15
Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
16
Thành lập và phát triển doanh nghiệp
17
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
18
Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
19
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
20
Xây dựng
21
Quy hoạch kiến trúc đô thị
22
Chứng thực
23
Hòa giải ở cơ sở
24
Phổ biến, giáo dục pháp luật
25
Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước trong Quản lý hành chính
26
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
27
Lao động - Tiền lương
28
Bảo trợ xã hội
29
Người có công
30
Gia đình
31
Thư viện
32
Nhà, đất
33
Công sản
34
Lĩnh vực Đất Đai (Cấp Huyện)
35
Lĩnh vực Đất Đai (Chi nhánh VPĐKĐĐ)
36
TIẾP NHẬN PAKN VỀ QĐHC
37
Thông tin cần biết
ttcb
Chỉnh sửa lĩnh vực
Xóa lĩnh vực


Chắc chắn muốn xóa lĩnh vực??

Chỉnh sửa loại hồ sơ
 • Chon lĩnh vực
 • Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
 • Tiêu chuẩn nhà giáo, CBQL
 • Quy chế tuyển sinh
 • Hệ thống văn bằng chứng chỉ
 • Tôn giáo
 • Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước
 • Đấu thầu
 • Quản lý ngân sách nhà nước
 • Đất đai
 • Môi trường
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Hộ tịch
 • Thi đua Khen thưởng
 • Tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ
 • Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
 • Thành lập và phát triển doanh nghiệp
 • Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
 • Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
 • Xây dựng
 • Quy hoạch kiến trúc đô thị
 • Chứng thực
 • Hòa giải ở cơ sở
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước trong Quản lý hành chính
 • An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
 • Lao động - Tiền lương
 • Bảo trợ xã hội
 • Người có công
 • Gia đình
 • Thư viện
 • Nhà, đất
 • Công sản
 • Lĩnh vực Đất Đai (Cấp Huyện)
 • Lĩnh vực Đất Đai (Chi nhánh VPĐKĐĐ)
 • TIẾP NHẬN PAKN VỀ QĐHC
 • Thông tin cần biết
STT
Tên loại hồ sơ
Mô tả
Sửa
Xóa
Chưa có loại hồ sơ
Chỉnh sửa loại hồ sơ
Xóa loại hồ sơ


Chắc chắn muốn xóa loại hồ sơ??